සිංහල ජාතියත් සම්බුදු සසුනත් සුරැකීම පිණිස…

//සිංහල ජාතියත් සම්බුදු සසුනත් සුරැකීම පිණිස…

සිංහල ජාතියත් සම්බුදු සසුනත් සුරැකීම පිණිස…

සිංහල ජාතියත් සම්බුදු සසුනත් සුරැකීම පිණිස වසර 2600ක් මා දිවි පිදුවා…..

උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයමත් එය රැකි ජාතියත් ඒ ජාතිකට ඇති එකම රටත් රැකගැනීමේ මහඟු කර්තව්‍යයට අප හා එක්වන්න. මෙය හැකිතාක් පිරිස් අතර බෙදාහරින්න.