ඔබ ඔබ දන්නා කෙනෙක්ගෙන් නොදන්නා කතාවක්.

තෙරුවන් සරණයි!

උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයත් එය රැකි ජාතියත් ඒ ජාතිකට ඇති එකම රටත් රැකගැනීමේ මහඟු කර්තව්‍යයට අප හා එක්වන්න.. 👍

subscribe to our Youtube channel – www.youtube.com/channel/UCnpBrc6gvNE4eSQqz7SS7Zg

👍 Us www.facebook.com/shrawakaa

මෙය හැකිතාක් පිරිස් අතර බෙදාහරින්න. :::::: ශ්‍රාවක :::::::