විභජ්ජවාද සදහම් කතිකාවත

//විභජ්ජවාද සදහම් කතිකාවත

විභජ්ජවාද සදහම් කතිකාවත

“විභජ්ජවාද” වැඩසටහන පිලිබඳ මහමෙව්නාව අසපු සංචිතයේ නිර්මාතෘ අතිපූජනීය පින්වත් කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සිදුකල විශේෂ දැනුම් දීම……