මහමෙව්නාව පිළිබද විභජ්ජවාද අදහස

//මහමෙව්නාව පිළිබද විභජ්ජවාද අදහස

මහමෙව්නාව පිළිබද විභජ්ජවාද අදහස

මහමෙව්නාව අසපු සංචිතයේ නිර්මාතෘ අතිපූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ පිලිබඳව හා විභජ්ජවාදී ධර්මය සම්භාෂණය සදහම් කතිකාවත පිලිබඳව අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ සමග පැවැත් වූ විශේෂ සාකච්ඡාව…….

තෙරුවන් සරණයි!