ගොයුම් ගොත් මුණි සසුන වනසන පවිටු මිසදිටු අඳුරු සෙවණැලි

//ගොයුම් ගොත් මුණි සසුන වනසන පවිටු මිසදිටු අඳුරු සෙවණැලි

ගොයුම් ගොත් මුණි සසුන වනසන පවිටු මිසදිටු අඳුරු සෙවණැලි

පිපෙනා මලකට – ගලනා දොළකට, දැනෙනා බුදු ගුණ
නොදැනෙන මිනිසුනි,
කොයි ලොව යන්නේ මරණින් පස්සේ
පින් පවු එනවා අපි පසු පස්සේ

රළු ගල් කුලකට – බොල් මැටි පිඬකට, දැනෙනා බුදුගුණ
නොදැනෙන මිනිසුනි,
කොයිලොව යන්නේ මරණින් පස්සේ
පින් පවු එනවා අපි පසුපස්සේ…..