ඉස්ලාම් අන්තවාදයේ මුල්ම ත්‍රස්ත කඳවුරු

//ඉස්ලාම් අන්තවාදයේ මුල්ම ත්‍රස්ත කඳවුරු

ඉස්ලාම් අන්තවාදයේ මුල්ම ත්‍රස්ත කඳවුරු

ඉස්ලාම් අන්තවාදයේ මුල්ම ත්‍රස්ථ කඳවුර ගැන කෙරෙන විශේෂ හෙලිදරව්ව!

සිංහලෙන් හඬ කවා ඇත……

උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයමත් එය රැකි ජාතියත් ඒ ජාතිකට ඇති එකම රටත් රැකගැනීමේ මහඟු කර්තව්‍යයට අප හා එක්වන්න. 👍 මෙය හැකිතාක් පිරිස් අතර බෙදාහරින්න.