ලංකාව ගිලගත් ඉස්ලාම් අන්තවාදය සහ පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැඟවුණු කතාව…

2020-04-22T10:41:01+00:00April 22nd, 2020|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , |

අන්තවාදී ආගමික මතවාදයක් නිසා ම්ලේච්ඡත්වයට පත්වුණු, විශ්වාස නොකරන්නන්ගේ බෙලි කපා [...]