සිංහල ජාතිය

/Tag: සිංහල ජාතිය

සුද්දො පිලිගත්ත සිංහලයින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයන්ගේ පරම්පරා කථාව

2019-07-20T05:47:05+00:00July 20th, 2019|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , |

"හතුරෙකු තබා කුරාකූහුඹුවෙකුවත් ඝාතනය කිරීමට අපගේ ධර්මයෙන් අපට අවසර [...]

සිහලුනි, සිංහලයෙක් වෙලා ඔබ උපන්නේ ඇයි ?

2019-07-18T15:29:48+00:00July 18th, 2019|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , , |

"හතුරෙකු තබා කුරාකූහුඹුවෙකුවත් ඝාතනය කිරීමට අපගේ ධර්මයෙන් අපට අවසර [...]

රටත් ජාතියත් සසුනත් රැකගැනීම වෙනුවෙන් දරුවන් වැදිය යුතුද ?

2019-07-18T15:26:59+00:00July 18th, 2019|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , |

සම්මාදිඨියෙන් යුතු තෙරුවණ් සරණ ගිය සිංහල බෞද්ධයින් රටත් ජාතියත් [...]

සිංහල ජාතියත් සම්බුදු සසුනත් සුරැකීම පිණිස…

2019-05-21T15:35:17+00:00May 21st, 2019|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , , , |

සිංහල ජාතියත් සම්බුදු සසුනත් සුරැකීම පිණිස වසර 2600ක් මා දිවි [...]