සුභා රහත් තෙරණියටත් ශාක්‍ය වංශයටත් ගරහා කරන චාල්ස් තෝමස්…

2020-02-21T07:06:34+00:00February 21st, 2020|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , , |

සුභා රහත් තෙරණිය ඇතුළු උතුම් රහත් සඟ පරපුරටත් තථාගතයන් වහන්සේ [...]