භගවා බුදු ගුණය

2018-02-06T16:21:01+00:00February 6th, 2018|Categories: සදහම් ලිපි|Tags: , |

භගවත් ගුණයෙන් කෝටි ලක්ෂයක් සක්වළට ම මුදුන්පත් ලෝක ජ්‍යෙෂ්ඨ [...]