වසර 133 ක් සපිරෙන සිංහල බෞද්ධ කොඩිය

2018-02-14T07:35:58+00:00February 14th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

අදවන් දිනක සිංහලයින් අතින් නිර්මාණය වූ ලෝක බෞද්ධ කොඩියේ [...]