බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වූයේ ලංකාවේ ද ?

2019-02-05T13:42:20+00:00February 5th, 2019|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , |

මේ පැහැදිලි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් අතිපූජනීය පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන්වහන්සේට [...]