කොරෝනා පැණියේ සැඟවුණු කතාව

2020-12-14T03:44:58+00:00December 14th, 2020|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , , |

අපේ ලංකාවෙන් කොරෝනාවට බෙහෙතක් හොයාගත්තා කිව්වහම අප සියළු දෙනා මුලදී [...]