(අ)ධර්මයයි ඔබයි ධර්මය යටට එබූ හැටි…

2018-10-09T03:57:09+00:00October 9th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , , |

ධර්මය විකෘති කොට සමාව ගත් ධර්මයයි ඔබේ අධර්මවාදීන් පිලිබඳ [...]