විකල්හි දානය වළඳත් ද?

2018-02-06T18:23:53+00:00February 6th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

නමෝ බුද්ධාය..! "විනයෝ නාම සාසනස්ස ආයු. විනයෝ ඨිතෙ ශාසනං [...]