ධර්මයේ නාමයෙන් පවසන අධර්මය පිළිගන්න එපා

2018-02-08T13:40:19+00:00February 8th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , , , |

සමහර අය බුදුරජාණන් වහන්සේ නොවදාළ, තම තමන්ගේ සිතේ ඇතිවුණු [...]