යාපනේට කොරෝනා බෙදපු දේව ගැතියාගේ ඔබ නොදත් කතාව

2020-03-27T12:23:35+00:00March 27th, 2020|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , , |

මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වනාහි මේ ලෝක සත්වයාව අන්ධකාරයේම තබන්නා වූ අති [...]