අත්ත හා අත්ථ | නිර+අපේක්ෂකත්වයේ මඟ තුලින් සිදුකල වැරදි නිවැරදි කර ගනිමු!

2018-07-21T07:54:08+00:00February 23rd, 2018|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , , |

සුගත තථාගතයන්ගේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය මෙතුවක් කල් නොනැසී පවත්වාගෙන [...]