නවතම ධර්ම දේශනා

/නවතම ධර්ම දේශනා
නවතම ධර්ම දේශනා2018-02-07T00:49:02+00:00

නමෝ බුද්ධාය!

නවතම ධර්ම දේශනා ලඟදීම බලාපොරොත්තු වන්න.

තෙරුවන් සරණයි!!!