මරණය අනිත්‍ය ද ?

2018-02-24T15:16:29+00:00February 24th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පච්චය සූත්‍රයේ දී "ජරාමරණං අනිච්චං..." කියා දේශනා [...]