මරණය අනිත්‍ය ද ?

//මරණය අනිත්‍ය ද ?

මරණය අනිත්‍ය ද ?

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පච්චය සූත්‍රයේ දී “ජරාමරණං අනිච්චං…” කියා දේශනා කොට ඇති බව සත්‍යක්. එහි පරිවර්තනයේ දෝෂ ඇතැයි ඇතැම්හු කියති.

ඔවුනට අනුව, “ජරා මරණ අනිත්‍යයි” යන පරිවර්තනය වැරදි බවත්, එහි නිවැරදි පරිවර්තනය විය යුත්තේ “මරණ කැමැති සේ පවත්වා ගත නොහැකි බව” කියා ඔවුහු පවසති… එය මුළුමණින් ම වැරදිය.

මේ බුදු වදනින් සැබැවින් ම අදහස් කරන්නේ “ජාතිය නැතිවීමෙන් ජරා මරණ නැතිවෙන බවය”.

අපි විමසා බලමු මේ කරුණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පවසන්නේ කෙසේද කියා.

“”ජාතිය (ඉපදීම) ඇතිවීමෙන් ජරා මරණය ඇතිවේ. ජාතිය (ඉපදීම) නැතිවීමෙන් ජරා මරණය නැතිවේ. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයම ජරාමරණය නැතිකරන මාර්ගයයි. “”

“ජාතිසමුදයා ජරාමරණසමුදයො; ජාති නිරොධා ජරාමරණනිරොධො. අයමෙව අරියො අට්ඨඞ්ගිකො මග්ගො ජරාමරණනිරොධගාමිනී පටිපදා.”

දැන් අපි බලමු මරණය අනිත්‍යයි පැවසූවිට කුමක්ද අර්ථය කියා ?

මරණය කැමති පරිදි පැවත්විය නොහැකි බව නොවේ මෙහිදි පැවසෙන්නේ. ජාතිය නැතිවීමෙන් මරණය නැතිවෙනවා කියන එකයි.

රූපය අනිත්‍යයි කී විට රූපය නැතිවි යන රළු ස්වාභාවය ගැන යම් ආකාරයක අදහසක් ඇති කරගත හැකි ය. එසේ ම නාම ධර්මයන් අනිච්චයි කීවිට එය ගැන වුවද අපට යම් ආකාරයක ඇතිවී නැතිවී යන අදහසක් ඇති කරගත හැකි ය..

ඒත් මරණය ? .මරණය කියන්නෙ මලමිනිය ද ? මියයන්න පෙර සිටි පුද්ගලයා ද ? නැත.

එය ධර්මතාවක්. සිදුවීමක්, එක් පුද්ගලයකු සම්බන්ධයෙන් එක් භවයකදි සම්මත මරණය සිදුවන්නෙ එක් අවස්තාවක් පමණයි. එය ධර්මතාවක්. නාම රූප වල අනිච්ච – නිත්‍ය නොවන බව වටහා ගන්න ක්‍රමයටම, මරණය අනිච්චයි යන්න වටහා ගන්නට අපහසු විය හැකි යි. එය සිදුවීමක්..

එබැවින් මරණය අනිච්චයි කියා පවසන්නෙ ජාතිය නැතිවීමෙනු යි. මෙය අපගේ පෞද්ගලික අදහසක් නොව සංයුක්ත නිකායෙ නිදාන සංයුක්තයේ පච්චය සූත්‍රයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේමයි පහත ප්‍රකාශය දේශනා කරන්නේ.

“”ජාතිය (ඉපදීම) ඇතිවීමෙන් ජරා මරණය ඇතිවේ. ජාතිය (ඉපදීම) නැතිවීමෙන් ජරා මරණය නැතිවේ. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයම ජරාමරණය නැතිකරන මාර්ගයයි. “”

“ජාතිසමුදයා ජරාමරණසමුදයො; ජාති නිරොධා ජරාමරණනිරොධො. අයමෙව අරියො අට්ඨඞ්ගිකො මග්ගො ජරාමරණනිරොධගාමිනී පටිපදා.”

ඒ අනුව මරණය කියන සිදුවීම දෙස බලා, මරණය අනිච්චයි කියන්නෙ ‘මරණය කැමතිසේ පවත්වන්න බැහැ’ කියා මේ පාලී වාක්‍ය පරිවර්තනය කිරීම , භාග්‍යවතූන් වහන්සේගේ අදහස නොව අධර්මයකි.

තේජානු ද සිල්වා

2018-02-24T15:16:29+00:00February 24th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |